Tekoča oznanila v PDF - obliki

 

Gospod, kdaj smote videli lačnega... ?

Današnji evangelij je eden tis-tih, ki nas vse vsaj malo strese.Najbrž nihče od nas ne čuti pra-ve gotovosti, da ne bo pristalna levici. Ta neprijeten obču-tek pa ni cilj Jezusove prilike osodbi. Akako naj se umirimoob današnjem evangeliju?Res je, da lahko odlomek beremov luči, ki nam je bila najbrž tudinajvečkrat predstavljena: Če neboš priden, ne prideš v nebesa!Pazi, kaj delaš!V tem pogleduse osredotočimo na kazen inna izpolnjevanje pravil. Ali je toresnično evangeljsko? Ali namevangeliji govorijo v tej luči?Tako tisti, ki so delali dobro kottisti, ki se za to niso menili, pra-vijo:Gospod, kdaj smo te videlilačnega, žejnega itd.?Kako najbi bili sojeni po izpolnjeva-nju pravil, če sploh niso sliša-li zanje oz. jih niso razumeli?Jezus pred nas postavlja pog-led na življenje, ki je drugačenod farizejskega.Ne gre za vpra-šanje koliko stvari smo narediliprav ali narobe, ampakv prvivrsti, kako smo gledali na gos-podarja, ki je Bog; na življenje intalente v njem; ter na bližnjega.Bog ne bo stopil pred nas zželjo, da nas kaznuje.Bog jedober oče, ki nas skozi živ-ljenje vabi v veselje življenja:Vabi nas,da razumemo življenjekot gostijo. Seveda obstajajopravila gostije, a če le spoštu-jemo gospodarja in bližnjega,nam bo dano svatovsko oblačilo.Vabi nas,da trgujemo s talenti inživljenje naredimo lepo. Sevedaje trgovanje naporno, a če zau-pamo, da imamo ravno prav in daje Bog dober bo šlo. Da le trgu-jemo, pa nas bo Gospodar vesel.Vabi nas,da se veselimo ženina,ki bo prišel, pri tem pa ne misli-mo le nase. Ni problem, če tudipodremamo in zaspimo. Naj boveselje vedno tudi za druge – lučnaj sveti tudi bližnjim, le sebi.Vabi nas, da smo pozorni na-lačne in žejneokrog nas.Bog je dober in nam želi dobro.Kot mlajšega sina tudi nas vabi,da spoznamo, da je najlepše innajpolnejše življenje v očeto-vem domu, v služenje njemuin bratom.Ne nalaga nam torejkopico pravil, zapovedi in pre-povedi, ampak nas vabi v veselježivljenja. Veselje, ki je v pogleduna dobrega Očeta, na življenje,na sebe in na brate/sestre ok-rog nas.Ne v strahu, ampak vveselju in pogumu pojdimo napot iskanja polnega življenja!Današnji evangelij je eden tis-tih, ki nas vse vsaj malo stre-se. Najbrž nihče od nas nečuti prave gotovosti, da ne bopristal na levici. Ta neprijetenobčutek pa ni cilj Jezusove pri-like o sodbi. A kako naj se umi-rimo ob današnjem evangeliju?Res je, da lahko odlomek bere-mo v luči, ki nam je bila najbržtudi največkrat predstavljena:Če ne boš priden, ne prideš vnebesa! Pazi, kaj delaš!V tempogledu se osredotočimo na ka-zen in na izpolnjevanje pravil. Alije to resnično evangeljsko? Alinam evangeliji govorijo v tej luči?Tako tisti, ki so delali dobrokot tisti, ki se za to niso menili,pravijo: Gospod, kdaj smo tevideli lačnega, žejnega itd.?Kako naj bi bili sojeni po izpol-njevanju pravil, če sploh nisoslišali zanje oz. jih niso razumeli?Jezus pred nas postavlja pogledna življenje, ki je drugačen odfarizejskega. Ne gre za vpraša-nje koliko stvari smo naredili pravali narobe, ampak v prvi vrsti,kako smo gledali na gospo-darja, ki je Bog; na življenje intalente v njem; ter na bližnjega.Bog ne bo stopil pred nas zželjo, da nas kaznuje.Bog jedober oče, ki nas skozi življe-nje vabi v veselje življenja:

• Vabi nas, da razumemo živ-ljenje kot gostijo. Sevedaobstajajo pravila gostije, ače le spoštujemo gospo-darja in bližnjega, nam bodano svatovsko oblačilo.

• Vabi nas, da trgujemo s ta-lenti in življenje naredimolepo. Seveda je trgovanje na-porno, a če zaupamo, da ima-mo ravno prav in da je Bogdober bo šlo. Da le trgujemo,pa nas bo Gospodar vesel.

• Vabi nas, da se veselimo že-nina, ki bo prišel, pri tem pane mislimo le nase. Ni pro-blem, če tudi podremamoin zaspimo. Naj bo veseljevedno tudi za druge – luč najsveti tudi bližnjim, le sebi.

• Vabi nas, da smo pozorni nalačne in žejne okrog nas.Bog je dober in nam želi dobro.Kot mlajšega sina tudi nas vabi,da spoznamo, da je najlepše in najpolnejše življenje v očetovem domu, v služenje njemuin bratom. Ne nalaga nam torejkopico pravil, zapovedi in pre-povedi, ampak nas vabi v veselježivljenja. Veselje, ki je v pogleduna dobrega Očeta, na življenje,na sebe in na brate/sestre okrognas. Ne v strahu, ampak v veselju in pogumu pojdimo napot iskanja polnega življenja!

Vaš župnik Ervin

nalagam novice...