3. Velikonočna nedelja - Farni dan

Družinsko bogoslužje  na 3. velikonočno nedeljo

 

Tretja nedelja velikonočnega časa, zadnja v mesecu aprilu. Če bi bile normalne razmere bi bil danes prvi dan posebne molitve za nove duhovne poklice. Zaradi nastale situacije smo molitveni teden za duhovne poklice prenesli na kasnejši čas. Molimo pa za mlade, ki odkrivajo svoj življenjski načrt: naj ne rečejo Bogu NE, kadar jih vabi na pot darovanja sebe drugim.

Tudi danes pripravimo prostor, mizo, sedeže... Okrasimo, prižgemo svečko ob križu.

Na mizo lahko postavimo tudi kruh, ki ga bomo potem zaužili pri kosilu. Zakaj? Poglejmo!

 

Primerno je, da začnemo z  velikonočno pesmijo.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Lepa, sončna nedelja nas spominja, da je za kristjane vsaka nedelja vedno sončna, tudi ko dežuje ali sneži. Naše sonce je Jezus, ki je vstal od mrtvih in nam razsvetlil resnico, da ne živimo za smrt, ampak za življenja. Na poti tega življenja nas spremlja, kakor je nekoč spremljal svoje učence. Prosimo ga, naj nam izbriše grehe, ki so se tudi ta teden vrinili v naše srce.

 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi:  Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  Vsi: Amen.

Voditelj:  Molimo. Bog, naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost,
naj se zato nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki  s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Luku     (24,13-35)

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek  

 

Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Émavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jerúzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »To, kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Si-ilila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

 

Prošnje

 

Voditelj: Nebeškega Očeta, ki je svojega Sina obudil od mrtvih, ljubeče prosímo: OČE POSLUŠAJ NAŠ GLAS

  1. Nebeški Oče, Jezusa si obudil od mrtvih in apostoli so temu priče; naj tudi današnji pastirji Cerkve z življenjem pričajo o Kristusovem vstajenju.
  2. Učenca sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha; naj potrpežljivo in z globokim pričakovanjem dočakamo dan skupne svete maše.
  3. Pridružil si se učencema na poti v Emavs, pridruži se bolnim in trpečim zaradi koronavirusa ter jim osmisli trpljenje.
  4. Bliža se čas mature. Naj se mladi iskreno vprašajo, ali jih Ti kličeš na pot duhovništva in redovništva.
  5. Svojim svetim ne boš dal gledati trohnobe; obudi vse, ki so ta teden umrli in jim podari večno življenje.
  6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo radi skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  8. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Gospod Jezus Kristus! Blagroval si ljudi čistega srca. Obljubil si jim, da te bodo gledali vso večnost; razjasni nam pogled, da te bomo spoznavali in nadvse ljubili. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj moli molitev papeža Frančiška v času bolezni:

O Marija,
ti vedno svetiš na naši poti
kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
ki si bila pod križem pridruže na Jezusovi bolečini
in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev rimskega ljudstva,
veš kaj potrebujemo
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
da se bo kot v Galilejski Kani
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
po tem trenutku preizkušnje.

Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
ki je sprejel nase naše trpljenje
in si je naložil naše bolečine,
da bi nas preko križa povedel
k veselju vstajenja. Amen.

Zdaj zmolimo še: Oče naš...Zdrava Marija... Slava Očetu....

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hude-ga in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Kruh, ki smo ga postavili na mizo, bomo zaužili med nedeljskim obedom. Lepo bo, če ga bo voditelj med kosilom razdelil vsem , kakor nekoč Jezus v Emavsu.  Molitev lahko sklenemo s pesmijo.

Molitev pred kosilom in večerjo  v velikonočnem času

 

Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,

Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja.

Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen

Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.